PANCREASUL GLANDĂ AMFICRINĂ, TISULARĂ EXOGENĂ ŞI ENDOGENĂ, APROAPE UN SISTEM NEURO-ENDOCRIN DISPERSAT (DNES-FEYRTER), ASPECTUL ANATOMIC ŞI ENERGETIC, CONSIDERAŢII FIZIOLOGICE HOLISTICE, LIPSA CORPULUI ENERGETIC ENDOGEN, ENDOCRIN.

TANDEMUL FUNCŢIONAL CALLOSOPINEAL-PANCREATIC. HOLISTIC ESTE O TIROIDĂ ABDOMINALĂ?

(EMBRIOLOGIA HOLISTICĂ!)1998.

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan

Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro-Endocrin Holistică “DO HISHIRYO XIN ZAZEN MEDICAL” Buzău

 

      

       Pancreasul glanda  amficrină, endocrin “endogenă”, tisulară cu caracter restrâns, de 1-3% cantitativ (prin o deosebită diseminare a Insulelor  Langerhans, purtătoarele celulelor secretorii de insulină) preponderentă funcţie cu aspect glandular fiziologic covârşitor (peste 80% metabolic-digestiv), dar şi aparţinătoarea unei covârşitoare zone tisulare “exocrine” preponderentă  corporeal anatomic-tisular şi “energetic”, prin masa sa “exocrină” (pseudo-parotidică, salivară) de 98% per total, este o glandă care pare să ascundă motivele unor interpretări deosebite:

 

1.             Aspectul său energetic tisular şi citologic, din punct de vedere al realităţii energetice, al corpului energetic, al aspectului citologic, al funcţiei energetice ca şi cel al dinamicii energetice şi nu în ultimul rând al aspectului de modulator energetic în tandem cu glanda endocrină “calloso-pineală”, ne îndreaptă spre afirmaţia că glanda amficrină, în special cea exocrină are o singură prezenţă energetică ţinând foarte puţin (poate, deloc) de aspectul endocrin (insulino-secretor).

 

Energetic, în speţă, avem de-a face cu un special neuromodulator cu adresă generală şi abdominală, şi care capătă bogate valenţe neuromodulatorii vasculare, de “genitorii energetici”, (după legea aforistică: “sângele mama energiei, iar fiul comandantul mamei sale”), ca şi “circulatorii” ai debitului răspântiei abdominale şi al fluxului de vecinătate (local şi general).

 

Acest perimetru, pe mai multe planuri, cuprinde începutul/mijlocul intestinului mijlociu (embriologic, embriogenetic), locul planului de torsiune gastro-duodenală, locul aşezării şi formării “bursei omentale” cu recesul ei reno-splenic (încă din luna a treia a embriogenezei), locul reuniunii venoase abdominale prin naşterea venei porte printr-o reţea venoasă asemănătoare “eşarfei în diagonală”, prin mezenterica inferioară, superioară şi splenică reunite în vena portă, planul raportului cu trunchiul celiac şi aorta abdominală, locul raportului strâns cu plexul celiac.

 

Adăugăm amănuntul de embriogeneză că în acest perimetru apar mugurii pancreatici endodermali care duc la dezvoltarea a doi (trei) muguri/lobi care se vor unifica până la 2 luni de viaţă intra-uterină, ajung să fie inegali, pierd asemănarea cu lobii tiroidieni şi din luna a 3-a (intra-uterină) secretă insulină, fiind dublii purtători canaliculari secretorii (dubletul canalelor Wirsung-Santorini),

 

şi totuşi corpul energetic unic apare întotdeauna  asemănător cu reunire a doi lobi tiroidieni energetici, (corpul energetic adult) şi este singular, neavând nici o componentă, distinctă sau nu, ale insulelor Langerhans a glandei endocrine “endogene”.

 

2.             Caracterul performant secretoriu endogen 80% vital, 100% insulinic, la o masă anatomică minusculă de 1-3% la o glandă endocrină endogenă vitală, al cărui corp tisular-anatomic se aseamănă, aproape cu un sistem difuz endocrin (D.N.E.S. – Feyrter), exagerând: dispersat-difuz, dar vizibil, fără capacitate de lobulare, agregare, de existenţă singulară de corp, cuibărit în glanda exocrină şi probabil ecranat energetic, deoarece holistic nu prezintă nici un semnal, autentic (întreg, global) particular,

 

o foarte specială reţinere holistică (!)

 

 

Neavând  un corp energetic şi anatomic strict determinat, neavând chiar după măririle holistice tradiţionale caracterul unui corp energetic morfologic distinct aparte, neavând nici perturbări holistice de imagine a glandei “exocrine” pancreatice prin conturbare, contaminare (absolut niciuna),

 

apare ca o structură  citologică singulară, din insulele Langerhans, ca elemente structurale-tisulare grupate cu dimensiuni de aproximativ 320-210 microni, dimensiune anatomic-energetică singulară, purtătoarea unei morfologii aparte, cu pol secretor inferior maximal de energie = -2,0 Ynn, vector de expulziep ” = +1,0  ,şi

 

în valoare patologică de congestie locală, cu energie Ynn = -2,0, cu vector de expulzie mărit = +1,4 cu energie Yang asociată = +1,1 şi vector de obstrucţie-blocaj = 0,8., cu un nucleu unic, cu masa predominent gradată Ynn, descrescătoare spre polul superior, având asociată o restrânsă zonă laterală, pe verticală, cu valoare de Yang redus (asociat patologic). Prezintă de asemenea o citoplasmă relativ redusă (de circa 30-35%) cu tendinţa majoritar manifestă

 

de a se stabili o zonă predilectă de afectare patologică a glandei pancreatice anatomo-tisulare şi energetice (desigur ca şi a insulelor Langerhans, active sau nu) la un procentaj de 75% din cazuistică, cuprinzând următoarele zone izolate local, ca foarte distincte:

 

zona inferioară a procesului uncinat, partea medială şi laterală (permanent prezentă şi 60% din totalul zonelor afectate iritativ-congestiv, zona incizurii 20% asociată împreună cu alte zone, în afara procesului uncinat, şi 30% asociată prinderii procesului uncinat;

 

zona infero-laterală a corpului pancreatic, la traversarea bursei omentale 40% asociată cu prinderea procesului uncinat şi numai 10% asociată cu alte zone din afara procesului uncinat;

 

zona cozii pancreatice 8% unică şi 10% asociată cu procesul uncinat, valoarea cantitativă energetică şi vectorială de obstrucţie fiind aici, faţă de procesul uncinat, de 2 ori mai redusă.

 

 

Se poate observa în felul acesta că aceste zone respectă zona de inserţie a mesocolonului transvers (şi poate respecta zona de fuzionare  (colescenţă) a mugurilor ventral şi dorsal, a viitorilor lob dorsal (care suferă o rotire ventrală) şi cel ventral (care suferă o rotire dorsală cu mezoduodenul alăturat).

 

 

Este cert că zonele descrise mai sus se află aşezate, mai ales pe porţiunea rezultată (curios!) din mugurele pancreatic ventral, care găzduieşte în viitor Wirsungul. Desigur că holistic şi embriogenetic cel de al doilea mugure ventral care dispare înainte de luna a treia intrauterină, poate avea o dezvoltare edificatoare în alte planuri filo-ontogenetice (voi reveni prin material embriologic adecvat asupra evoluţiei şi diverselor clase de specii).

 

În alt plan, intracorporeal central şi nu marginal inferior, se poate descrie zona frecvent interesată a răspântiei intercanaliculare (Wirsung-Santorini) situată superior de canalul Wirsung şi care este afectată singular 5%, cu celelalte zone în afara procesului uncinat procentul creşte la 10%, iar împreună cu procesul uncinat procentul ajunge la aproape 35-40%.

 

 

Această răspântie  intercanaliculară este o zonă de intense tensiuni energetice generate de zonarea diferenţiată a calităţii Ynn şi Yang mult disproporţionată faţă de zonele vecine, de o importantă creştere a calităţii energetice fie Ynn sau Yang de la crucea (încrucişarea) canaliculară spre exteriorul canalului Wirsung şi chiar mai brutal accentuată spre terminalul Santorini, care poate avea diferenţieri de colectare şi vărsare, când în duoden, când în Wirsung, cu aceeaşi alură năvalnică, punctată în mod deosebit de amplitudinea vectorilor de expulzie.

 

În mod particular, ca exemplu de explicaţie, din cadrul fiziologiei holistice nu există pancreatic o zonă canaliculară sau vasculară cu o turbulenţă mai ridicată, o zonă în permanent dezechilibru vectorial, ca această cruce canaliculară (“crux canalicularis”) a cărei neuromodulare energetică este făcută aparent violent de  instantaneu, prin apel voliţional energetic, numai în temeiuri holistice, cu rezultante dinamice energetice, fără ingerinţele cunoscute ale sistemelor anatomice, endocrine şi fiziologic molecular-enzimatice.

 

Neuro-energo-modularea (neuromodulaţia dinamică energetică holistică) este un complex modulator informaţional peri-holistic, intra- şi total holistic, incriptat interiorului în noncognoscibil, dar perfect utilizator al semnalelor de funcţie/de funcţii diverse, diversificate potrivit etapelor şi etajelor holistice, funcţii păstrate imuabile/neperisabile de genetica holistică nelegate de morfologie, de morfologia practic reală, dar desigur,

 

legate de agregate energetice-morfologice sau altele, care impun simţurilor operatorului holistic funcţii şi virtual-morfologii adecvate şi adaptabile/adaptatoare care întregesc funcţia, întregesc parametrii holistici de cunoaştere într-un limbaj şi accesare proprii mentalului uman sau obişnuinţei de cunoaştere (sic)

 

chiar şi în această etapă suportată dificil de rigiditatea ştiinţifică, care încalcă şi nu recunoaşte rolul benefic  şi deplin holistic al “greşelii” ca manifestare a legii diversificării aleatorii de îmbogăţire a receptării ale contrariilor duale ale adevărului permisibil, permis !, de văzut, oglindit şi de nevăzut (complex de adevăr de neperceput de mentalul uman).

 

Neuro-energo-modularea este prin  interferarea dinamicii holistice o formă de manifestare, de existenţă, de plenitudine funcţională a complexului holistic, văzut ca un agregat în care morfologicul nu prea contează (ca un roi de pulberi într-un nor/ocean de praf) şi are caracterul interdependenţei exprimate funcţional şi rezultate din modelul de existenţă şi de funcţie (ca o complexă existenţă şi complexă funcţie care ordonează dezordinea).

Avem amploarea privind viul, avem măsura ordinii privind coordonarea comunităţii de grup biologic sau social şi existenţei curgerii sale istorice.

 

 

Holisticul cu manifestarea unui complex informaţional, străbătând o modulare complexă din care neuro-dinamică energetică-modulare este numai o formă care ne este mai apropiată înţelegerii prin gradul sistemului pe care se pare îl alcătuieşte, dar nu este unică, trebuie desluşit aproape sensitiv pe calea următorului parcurs, propus:

 

“holisticul”….. încriptat interiorului în noncognoscibil  (nerealizându-se mental la obişnuitul standard fizic),…..decriptat exteriorului (într-o măsură mult mai mare decât interiorul şi-o poate permite, mai ales că decriptarea este pornită pentru realizarea altor tipare de utilităţi)…..transmis hipofazic energetic şi multifazat (multifazat pentru utilizarea concomitentă multi-canal ca formă de adresare, ca formă de recepţie multietajată vertical dar şi spaţial-timp, utilizând direcţionarea dus-întors ca modalitate de eficienţă într-o dinamică duală, energetică duală, contrarii ce se nasc din contrarii,

 

multifazat, multivaloric, multisemnal ca formă de stăpânire a complexităţii cu adjectiv holistic (similaritatea haosului)….. nepreluabil în cognoscibilitate fără accesare,….. accesat (abordat) de semnalul de folosinţă de utilizatori holistici, utilizatori care fie deţin obişnuinţa semnalelor, obişnuinţa comunicării, utilizarea decriptării (a decriptaţiei) discursive cu caracter persuasiv şi

 

….. programat obsesiv aleatoriu, discursiv secvenţial, ….. unde pauza leagă emoţia şi emoţia porneşte intuiţia  şi ideaţia/-verbul, depozitate, dovedind starea de accesare, recunoscând-o, ilustrând canalul oferit ….. declanşând graba păstrării semnalului ca o protecţie a semnalului (?), a accesării, ….. a intrării în holist-reţea, holist-depozit (?)

 

….. utilizatori ai idiomului holistic mental de gândire şi verbal, de comunicare (logica-nelogica, nonconvenţionala) ….. şi mai ales al hibridului cognoscibil-emoţional (cunoaştere-emoţie) rotunjit la complectul fapt de cunoaştere în sintagma declarată silabisit dar funcţională fulgerător:

 

….. cunoaştere – adevăr – emoţie – definiţie – înţelegere – recunoaştere – reluare – preluare  operaţii holistice ciclice.

 

 

 

Obişnuinţa de cunoaştere este o formă a potenţei de identificare, este o formă de manifestare a relaţiilor de anunţ de identificare şi răspunsul de aşteptare al identificării.

 

Cunoaşterea nu este legată de volumul/semnul descrierii, calitatea sa, felul obiectului şi felul reacţiei, ea poate rămâne la un semnal simplu, vehicolul său emoţional complectează totul după împrejurările lui, şi desigur funcţional-temporal după- “acuma!”- momentul timpului de contact, de înţelegere, cunoaştere (“acum sunt!” – “acum ştiut!”).

 

Cunoaşterea “acum ştiu” sau “acum ştiut” este incomplectă, ….. folosibilă, ….. evazivă, …..precisă în aluzii, incomplectă în mesaj, ….. neierarhizată/….. neierarhizantă (nu este cerinţa principală şi un anumit liber-arbitru îndepărtează/ înlătură “aprecierea”, mult, cât mai mult,) discursiv şi neierarhizant,

 

liberul arbitru este însă obligat de experienţa sa şi de capacităţile deschise de propria sa informare de a explora cât mai multe variante, condus deseori chiar de “funcţia greşelii”….. punct de pornire spre “adevărul nevăzut-neştiut”, este pragul accesării holistice dincolo de timp, obiceiuri ale timpului social sau chiar biologic asumat.

 

Este un fel de comunicare în tiparul comun al înţelegerii o “poartă a timpului” este hibridul atemporal (reunirea, nu bastardul) amintit mai sus: cunoaştere-adevăr-emoţie-definiţie-înţelegere ….. adevărat generator de corp holistic şi într-un anume fel de materie.

 

Holisticul este o formă de receptare, este o formă de referire la funcţie şi de conştientizare mai desăvârşită, mai complectă, cu o variabilitate a realului şi o împăcare cu virtualul, aproape înşelător şi deformant în faţa constantelor “adevărului nevăzut”.