CAIETE DE MEDICINĂ

 NEURO-ENDOCRIN HOLISTICĂ

 

“DO HISHIRYO XIN – ZAZEN MEDICAL”

 

DO KANDJ    LAC GENG  -  JIAN

 

 

                                                     Dr. Cristian Calcan

 

 

GLANDA ENDOCRINĂ CALLOSO PINEALĂ

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan

Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro-Endocrin Holistică “DO HISHIRYO XIN ZAZEN MEDICAL” Buzău

 

Consideraţiile medicinii neuroendocrin-holistice despre forma superioară de modulaţie efectuată de glanda caloso-pineală alături de ecranele sale, modulaţia caloso-tiroidiană şi caloso-pancreatică. Propuneri de fiziologie holistică neuro-endocrină, despre modificările fiziopatologice timpurii şi inţiale, caracterul lor preventiv de previsceralizare generală.

 

       Despre complexul funcţional neuro-endocrin Glanda endocrină    caloso-pineală (de la corpul calos, ca sediu) sau “Glanda endocrină căile pinealei”; “Prepineala”; “Coroana Pleonei” (în antichitate, sau “Cloşca cu pui”, “Cuibarul”, în evul mediu timpuriu), sau “Glanda endocrină parafiza celomică”, titlul trimiţând către date precise de embriologie şi anatomie comparată, teorii ale embriogenezei în perspectiva filogenezei şi embriogenezei timpurii, stadiul final al gastrulării şi al nerulaţiei (în concepţia actuală şi stadiul cunoaşterii din medicina neuro-endocrină-holistică, cunoaşterea “DO KANDJ LACGENG-JIAN”).

 

       Despre funcţiile conducătoare având în vedere şi latura specială a funcţiei de modulare neuro-endocrină generală şi supremă prin întrepătrunderea funcţiilor de interrelaţie interemisferice (mai mult decât simpla comunicare) prin înlesnirea acestora, a intercomunicabilităţii lor, a asigurării suportului energetic şi implicit al modulării dinamicii sanguine prin asigurarea unei circulaţii energetice generale şi chiar locale la sediul glandei endocrine caloso-pineale conform cu sensul, calitatea şi mărimea energetică, inclusiv a calităţii vectoriale definitorie, a căilor interborne, a definirii energetice specifice de bornă, în cadrul tiparului energetic al bornei (ne referim la legea fiziologiei holistice de specificitate de borne “legea generală al multiplului de şase în tiparul submultiplului de trei, în planul folosirii tetradei”), a specificităţii de modulare “de moment în adaptare” sau tranzitorie şi “modulare pentru ieşirea treptată din criză” prin posibilitatea inducerii momentului de adaptare tradivă şi recuperarea la statutqvoul tradiţional (de bornă).

 

       Despre sintagma “modulare energetică – modulare holistică” ca formă de modulare proprie a complexului glanda endocrină caloso-pineală (în medicina DAO punctul “BAI HUI” – “Reunirea celor o sută de poteci”; în similitudine hindusă – SAHASRARA unirea celor 100.000 de nadisuri) şi forma de modulare simultană, similară, sincronă în sinceritate a complexului funcţional dependent, creat celomic în embriogeneza individuală şi de specie; -cele 11 ecrane/segmente organo-tisulare care asigură  funcţiile de transmitere, retransmitere, de amplificare, de direcţionare-întărire şi răspuns, de asigurare (în feed-back) a adaptabilităţii generale şi homeostazice necesare, de anulare, ştergere, diminuare a stării fiziopatologice de visceralizare patologică, mare energo-consumatoare şi risipitoare a biosului individual.

 

 

       Despre privilegierea legăturilor unor ecrane faţă de glanda endocrină caloso-pineală şi a “noului general şi specific” al fiecărui cuplu tandem dintre cele cunoscute (în prezent):

1. Tandemul caloso-pineal-timic (corpul energetic timic).

2. Tandemul caloso-pineal-tiroidian.

3. Tandemul caloso-pineal-pancreato-omental (duodeno-pancreato-bursal).

4. Tandemul caloso-pineal-diencefalic (fie poligonal Willis; ventricular-coroidal/ventricolul lateral II; talamo-hipotalamic-hipofizar neuro-endocrin) cu rolurile lor specifice pentru fiecare şi posibil, uneori, preluare în asociere.

 

1.             Tandemul caloso-pineal-timic (corpul energetic timic) cu activitate de modulare energetică, transferare calitativă şi cantitativă de Ynn-Yang, de asigurare, de augmentare, descreştere, de risipire, adaptare la standardele normalităţii energetice şi implicit al fluxului şi dinamicii sanguine (un hotărâtor criteriu de asigurare a viabilităţii energetice a normalităţii.

2.             Tandemul caloso-pineal-tiroidian  răspunzător de negocierea afectărilor patologice de organ, viscerale, (tandemul caloso-pineal-tiroidian fiind laboratorul pregătirii diminuării, ştergerii şi melanjării a formelor de energie exagerat modificate şi improprii), asigurând o adaptare printr-un mozaic energetic temporar, final de ştergere pentru normalizare, de pregătire a variantei de visceralizare prin conştientizarea stării de boală, “echivalenţa de boală”, de adaptare patologică-practic, momentul conştientizării stării de boală ca adresa tisulară nu numai simptomatică, fiind laboratorul permanent al disputei dintre energia normală sau cea pe cale de normalizare şi energia care apare prin patologie sau rezultă prin excese şi neadaptare, stress, locul unde se fabrica energia complementară la valorile sale conform scopului sau pentru a obţine un simulacru de manevre energetice şi dinamice complecte într-un foarte redus spaţiu tisular care poate fi reînnoit la scară mai mare ulterior şi chiar perfecţionat (laboratorul de încercări ale răspunsurilor perfecte).

 

Răspunsul endocrin oferit de tiroidă, suplineşte cu siguranţă incapacitatea (?) secretorie a caloso-pinealei şi desigur lipsa unei diversificări secretorii puternice, endocrine, la scara standardelor obişnuite.

 

Oricum lupta rearanjării energetice la scară mică (micro-tisulară) aduce un altfel de tipar de modulaţie – modulaţia energetică” în acţiune care beneficiază de o rapiditate mai mare decât orice alt aranjament secretor endocrin, o promptitudine cu  revers în grăbită realizare în planul cel mai sigur ca inofensivitate la scara sa, cu mari posibilităţi de ştergere şi redresare în diferite stadii de adaptabilitate.

 

 

Modularea energetică a tandemului”, a glandei calosopineale prin tiroidă, este o modulaţie când reparatorie, când de preîntâmpinare a visceralizării prin reducţiune, când o modulare energetică prin afectarea micro-tisulară a ariei complecte a unei zone tisulare reprezentative pt un organ sau o sumă de organe viscerale, care trezite la o agresiune de acest tip energetic pe ecranul grandei tiroide vor căuta să moduleze adaptativ agresiunea adresată lor prin “relee energetice de răspuns celomic prelucrată şi insumată în comun şi în care glanda calosopineală este celomic, prin teritoriul bornelor sale, suprema modulatoare” şi cu siguranţă ultima, în ierarhia intervenţiei, forţa ei de corecţie inducând o trainică persistenţă cu motivaţie non-chimică, non-glandulară (în tiparul cunoaşterii moderne), ci numai de “dinamică energetică în cadrul parcursurilor de hartă energetică, în cadrul rezonanţelor cu magnitudine de bornă, în trăinicia existenţială de bornă, cu o “memorare a înscrisului de comandă” care se poate relua “holistic” chiar după pierderea anihilantă de semnal, prin fenomenul inhibitor de oboseală – persistenţă – blocare.

 

 

Aspectul substratului “modulaţiei energetice” ca fiind holistic şi energetic, aducând informaţia la proprietăţile parametrilor holistici, mecanismul prezumtiv al “circulaţiei motivaţiei energetice ca izvorul eficienţei sale şi al trăiniciei sale, ca element personalizant, adevărat “cuumul caracterologic” vecin cu tiparul personalităţii în varianta “de magnitudine zodiacală”, care în fond acoperă o întinsă suprafaţă de referinţă fenomenologică materială, în timp, în aspect caracterologic şi emoţional primordial, totdată legat total şi definitoriu de expresia globală şi particulară a caracterului dinamicii energetice, asigurând astfel formula conglomeratului holistic” cu aspect tradus, reductibil, la un singur fenomen, ilustrabil   printr-o trăire energetică unică, imposibil de perceput de mintea umană altfel, dar existând altfel şi desigur fiind revendicat cu siguranţă de o multitudine  de înfăţişări comune dar separate.

 

PAGINI FACULTATIVE DE FIZIOLOGIE ŞI FIZIOPATOLOGIE HOLISTICĂ, EMOŢIONALĂ (!?)

 

Formula conglomeratului holistic sintagma definind ocolitor corpul holistic legat de propria sa genetică holistică, pornit în dezvoltarea sa de la rara reţea sinciţială de puncte holistice ce pornesc aventura creşterii şi alcătuirii viului prin trezirea capacităţii şi funcţiei de autoorganizare al propriului desemnat sistem de conducere, autoorganizatoric sistem înglobând funcţia celomică holistică a multiplului de şase, funcţie perpetuă a întregii “confederaţii de puncte holistice” viitoare, care prin creşterea embriogenetică timpurie de la stadiul de morulă, blastulă şi gastrulă vor ajunge în nerulaţie drept continuatori embrionari ai mugurilor de organe, păstrători şi continuatori ai funcţiilor holistice ai centrilor organizatorici timpurii, continuatori ai funcţiei de punct al confederaţiei holistice, aşezaţi prin migraţia desemnată în vecinătatea oportună a altor puncte holistice alcătuitoare de această dată a dreptei morfologii genetice mendeliene, ca fiind zona tisulară participantă, segmentată şi segmentabilă la alcătuirea organului care-i aparţin, dar trebuie să spunem răspicat că acoperite de morfologia trainică a geneticii mendeliene, ele, punctele de obârşie funcţională mai veche, găzduită de genetica holistică, nu-şi pierd funcţia holistică, din genetica holistică obârşie de a fi confederate celomice având perpetuată la nesfârşit funcţiile dinamicei energetice holistice, funcţiile multiplului de şase, funcţii care conferă membrilor punctelor celomice o strajă activă şi o vigilentă ascultare celei orânduite primordial ca păstrătoare a funcţiilor celomice, diriguitoarea din umbra emotivităţii productive, creatoare de viaţă şi materie…ascunsa glandă caloso-pineală, parafiza celomică, odihnită şi prezentată umanului de corpul calos, “cuibarul” interemisferic, purtătorul nimbic al Coroanei Pleonei.

 

 

Nu trebuie să ne mire că funcţiei sale i se datoreşte atâta şi permanenta ascultare prin originea celomică, care naşte mezodermal şi în ţesut conjunctival toate punctele arhitecturii tisulare dar şi funcţiei date de supra-control holistic, activator al dinamicii energetice generale a viului, coordonator în adaptare, “negociator de puţin pentru tot mai mult”.

 

Adaptarea realizată prin provocarea unor minore conflicte energetice în regiunile tisulare diversificate aparent haotic, multiorganic şi multi-zonal sunt de fapt răspunsurile punctelor holistice alarmate şi chemate să-şi negocieze patologia dinamicii energetice cu vecinătăţile tisulare aparţinând altor borne şi cărora ecranele şi chiar glanda caloso-pineală le transmite impulsuri personale şi generale orientative, iar când conflictul zonal nu dă aplanarea adaptativă scontată este părăsit ecranul predilect adaptativ general (tiroidian sau pancreatic) şi se recurge la teritorii ţintă, nelegate nici măcar de vecinătăţi, dar asigurate de permanenţa “punctelor – borne holistice cuplate în direct cu structurile striilor caloso-pineale, puncte celomice aprinse artificial de conflictul dinamicii energetice, comandat pentru a se realiza şi aştepta un răspuns de potolire şi adaptare necesar altor organe.

 

 

Medicina DAO”, organele celor şase nivele energetice, cele şase meridiane distincte (cele şase reuniuni) ne relevă alte tehnici asemănătoare de aplanare-adaptare care au în mod constant (şi religios persistent în credinţă), aspecte comune cu teoria fiziologică şi fiziopatologică holistică a specialei glande caloso-pineale şi a principalelor sale ecrane, confluenţa tandemurilor caloso-pineale cu tiroida, pancreasul omental şi timusul (şi a nu se pierde din vedere timpuria glandă arhenteronul – intestinul primitiv celomic), glanda celor mai primitive şi timpurii puncte celomice holistice legate de pancreas.

 

 

Receptacolul de modulaţie energetică se află situat pe corpul energetic tiroidian sau pancreatic în dreptul bornelor C3 şi C4 conformă cu departajarea pulsului chinezesc dreapta-stânga în cele trei variante la artera radială: police, barieră şi picior, sediu secvenţial tisular şi anatomic, energetic, care este compartimentat după legea multiplului de şase în precise secvenţe energetice, realizate anume şi în care de fapt se pregăteşte răspunsul energetic general după impresiile căpătate şi înregistrate holistic (răspunsuri captate de la ecrane sau răspunsuri tip feed-back, augmentate în rezonanţă pe ecrane, şi chiar (nu mă îndoiesc!) analizate şi sintetizate energetic local,

 

transmise emoţional subliminar de suumul periferic local de puncte holistice alese (desemnate) la/pentru răspuns de către superioarele borne ale glandei caloso-pineale (socotită astăzi de autor drept expresia “Cuibului Pleonei”- sintagmă arhaică reprezentând modalitatea de  cognoscibilitate spirituală şi de emotivitate prin trimiterea la titlul: “Cuibul zeiţei mame a emoţiei şi a celor 7-9 emoţii primordiale-fiice”).

 

În fond un centru al spiritualităţii, al emoţiilor şi al trăirilor, un coordonator al dinamicii energetice generale, al potenţei de adaptare şi de viaţă, în care viul sublimează pornirile spirituale, motivaţia, cognoscibilitatea şi acţiunea cu intensele schimbări energetice adăugând, desigur, modernele (sec.XX) elemente de homeostazie endocrină, enzimatică, moleculară, reacţii chimice (care ne lămuresc transformările viului mineral şi ale viului biologic mendelian) şi nu în ultimul rând neuro-modulaţiile, neuroimuno-modulaţiile endocrine, etc.

 

“De fapt de acum încolo nu vom mai putea despărţi neuro-endocrinologia modernă de cunoştinţele holistice ale neuro-modulaţiei dinamicii energetice, de fiziopatologia şi fiziologia holistică, decât dacă vrem să rămânem dogmatici, unici, crescând şi perpetuând dificultăţile modului de ignorare” (“DOKANDJ LACGENG-JIAN” DIXIT!).

 

 

Modificările segmentare microzonale datorate unor augmentări sau slăbiri vectoriale care modifică cantitatea sau calitatea energetică în scopul şi anume pentru a satisface necesitatea ofertei direcţiei de adaptare şi contraadaptare-readaptare (o adaptare corijată sau cu deschidere spre “feed-back-readaptare”),

 

       altfel spus: ce să se mărească energetic şi ce să se scadă, anume pe ce vector-pârghie să se apese pentru a se obţine rezultatul dorit, care sugestie şi poruncă celomică să fie oferită bornelor glandei caloso-pineale, pentru a fi însuşită, prelucrată în întregime şi complect la întregii parametri vectoriali, (ca venită din autoritatea supremă a filogenezei şi a ontogenezei embrionare, transmisă de/în generaţii, conform funcţiei holistice guvernante, atot guvernatoare:

 

       Funcţia holistică a punctelor celomice” – funcţia legăturii simplelor puncte holistice celomice cu elaboratele şi organizatele trasee de dinamică energetică şi supercentrii lor de comandă – bornele glandei caloso-pineale, a căror dezvoltare, evoluţie şi forţă se află guvernată de legea holistică a multiplului de şase şi a submultiplului de trei, în permanenţa imuabilităţii de funcţie holistică/recte morfologia este mutantă, funcţia nu!

 

 

       Povara celomică a filogenezei asigură trăinicia funcţiilor holistice şi ontogeneza respectă supusă evoluţia parcursului energetic al punctelor holistice urmând-o şi urmărind-o, ca pe o directivă a unui super-calculator biologic.

 

       Răspunsurile glandei caloso-pineale, augmentările bornelor sale sunt transmise holistic şi celomic (graţie provenienţei şi înrudirii celomice a punctelor holistice mezodermale) peste tot prin mecanismul dinamicii energetice către organele corporeale.

 

 

       Principiile realizării-realizărilor modulaţiei energetice sunt:

a.             viteza (o viteză mare ca şi parcurgerea reacţiilor chimice sau enzimatice dar  exponenţial  transmisă   lărgit  de  întreaga  confederaţie  de  puncte                                 

 

holistice celomice ca expresie informaţională,

 

ne dăm seama de enormul bagaj informaţional expulzat literalmente de către făcătorii şi desfăcătorii dinamicii energetice, care ea însăşi este o multivariabilă ce are  şase forme de curgere direcţionate de sens şi calitate, îşi poate schimba cursul normal prin saltul la o perioadă imediat următoare, sau reveni la una imediat anterioară prin mecanismul numit al semi-basculării normale sau prin trecerea calitativă la opusul său prin bascularea de hiperfuncţie antagonică,

 

ne mai vorbind de trecerile fizopatologice, adevărate răsturnări vectoriale, multiplu-vectoriale care schimbă înfăţişarea energetică atât de neaşteptat şi de crunt, atât cât să percepem dacă nu o nouă faţă morfologică cel puţin, un nou complex emoţional  personalizant (ca imaginea bolnavului psiho-somatizat faţă de imaginea aceluiaşi, însă sănătos),

 

care imprimă o personalitate nouă şi străină ca a unui “alter ego” negativ, modificări care coboară în timp scurt la modificări  de fond morfologic pe organe incriminate, perturbând dinamica lichidelor organice în general, a sângelui şi limfei în teritoriul mezodermial al ţesutului conjunctiv general, pericelomic.

 

b.             Analiza augmentărilor conflictuale locale, zonale (de vecinătate) sau de ţintă aflate depărtat pe alte organe alese aparent aleatoriu.

c.             Transpunerea rapidă spre centralizare, după o primă analiză şi sinteză locală.

d.             Participarea generală şi desigur şi strict locală la balanţa potolirii conflictului general-local prin alegerea soluţiei de aplicat (având în vedere şi răsunetul general) la locul şi beneficiind de calitatea energetică cuvenită.

 

e.             Impunerea persuasivă sau brutală a soluţiei sau soluţiilor găsite pentru zona sau segmentul local, sau organul principal afectat, precum şi a organelor chemate secundar şi prin alianţă (de nivele energetice sau alianţa de reuniune, după meridianele distincte ale acupuncturii daoiste).

 

f.              Controlul şi exercitarea autocontrolului sistemului superior de conducere (glanda caloso-pineală) la păstrarea vectorilor calităţilor energetice conforme cu tiparul lor primordial emoţional-mental, deoarece  energia primordială a ontogenezei viului individual biologic îşi păstrează complexul nealterat al entităţii prin funcţia personalizării emoţionale-caracterologic tisular şi general-corporal.(“Suntem trainici prin expresia caracterului, ne asigură genetica holistică”).